25.8x17.9cm(26↓) 289점작품
1,200,000원  
희망과 비젼 by 곽연

25 x 25 cm

no.p812

1,200,000

700,000원  
진주방울 소금구슬 by 이은경

21 x 25.5 cm

no.p2499

700,000

700,000원  
흐름 by 이은경

21 x 25 cm

no.p2506

700,000

500,000원  
몽환화 by 김희준

20 x 25 cm

no.p3410

구매문의

700,000원  
시간의 향기2 by 이영준

24.2 x 24.2 cm

no.p3169

700,000

300,000원  
그대고운흔적(밤3) by 나수영

25.8 x 17.9 cm

no.p4111

300,000

80,000원  
청자/백자타원볼 각1종 by 임진호

24 x 20 x 7 cm

no.p2151

80,000

600,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p28378

600,000

500,000원  
속삭임 by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p8629

500,000

500,000원  
Truth-Christ by 강지웅

24 x 24 cm

no.p33

500,000

5,000,000원  
포옹남녀 - 꿈속의 밤 by 김경원

19 x 23 cm

no.p561

5,000,000

300,000원  
블루 by 박숙희

24 x 24 cm

no.p1823

300,000

0원  
등잔 by 강연균

18 x 25.8 cm

no.p17567

구매문의

600,000원  
Blooming by 이선희

23 x 23 cm

no.p14811

600,000

500,000원  
happy-day by 임정아

25 x 25 cm

no.p14099

500,000

500,000원  
happy-day by 임정아

25 x 25 cm

no.p14101

500,000

500,000원  
happy-day by 임정아

25 x 25 cm

no.p14434

500,000

500,000원  
Memory by 임정아

25 x 25 cm

no.p14524

500,000

500,000원  
그리움 by 이종우

25 x 25 cm

no.p14772

500,000

300,000원  
The Joy(백일홍) by 황두순

18 x 24 cm

no.p30951

300,000