45.5x37.9cm(48↓) 704점작품
1,000,000원  
Little girl by 장정금

37.9 x 45.5 cm

no.p14933

1,000,000

3,200,000원  
섬진강의 여름 by 곽연

45.5 x 37.9 cm

no.p1477

3,200,000

2,500,000원  
선인장편지-9 by 하순복

45.5 x 45.5 cm

no.p13262

2,500,000

2,500,000원  
선인장편지-10 by 하순복

45.5 x 45.5 cm

no.p13263

2,500,000

1,500,000원  
fragrance of time2-20 by 이영준

45.5 x 45.5 cm

no.p3859

1,500,000

1,500,000원  
fragrance of time2-21 by 이영준

45.5 x 45.5 cm

no.p3860

1,500,000

2,000,000원  
고호해바라기 by 김숙

38 x 45.5 cm

no.p3627

2,000,000

1,600,000원  
Dream by 이주영

46 x 33 cm

no.p4049

1,600,000

1,600,000원  
Dream by 이주영

46 x 33 cm

no.p4050

1,600,000

1,600,000원  
Dream by 이주영

46 x 33 cm

no.p4051

1,600,000

1,600,000원  
Recovery(회복) by 이주영

45 x 33 cm

no.p4036

1,600,000

1,500,000원  
Thistle-생성 by 이명화

45 x 45 cm

no.p5311

1,500,000

1,500,000원  
운주사부처님2 by 안금주

45.5 x 45.5 cm

no.p6023

1,500,000

1,200,000원  
moments of happiness by 이미숙

45 x 45 cm

no.p1706

1,200,000

2,500,000원  
하늘보기 - 간월도의 일몰 by 김윤종

45.5 x 45.5 cm

no.p14174

2,500,000

350,000원  
Little Dog by 김동아

43 x 30 cm

no.p2887

350,000

600,000원  
같은 마음 by 김동아

45 x 34 cm

no.p2870

600,000

800,000원  

35 x 45.5 cm

no.p8811

800,000

1,500,000원  
French Bulldog by 손미량

45 x 45 cm

no.p134

1,500,000

1,600,000원  
취한 여자 by 손미량

38 x 45 cm

no.p4444

1,600,000