40.9x31.8cm (42↓) 527점작품
900,000원  
진달래 by 명채경

40.9 x 27.3 cm

no.p724

900,000

600,000원  
피어나라-안개꽃 by 김용옥2

37 x 16.1 cm

no.p13140

600,000

1,200,000원  
노란 꿈 by 이상진

40.9 x 31.8 cm

no.p14749

1,200,000

3,000,000원  
Meditation by 김정숙2

40 x 40 cm

no.p14320

랜트중

1,200,000원  
강변 by 양태숙

40.9 x 31.8 cm

no.p3981

1,200,000

1,800,000원  
기도 by 백성흠

24.2 x 40.9 cm

no.p6560

1,800,000

2,400,000원  
몽마르트르 파리 by 백성흠

38 x 38 cm

no.p29219

2,400,000

1,800,000원  
산티아고 가는길 by 백성흠

41 x 31.8 cm

no.p29199

1,800,000

1,800,000원  
산티아고 가는길 by 백성흠

41 x 31.8 cm

no.p29267

1,800,000

1,200,000원  
obsession by 김양희

41 x 32 cm

no.p5776

1,200,000

1,200,000원  
obsession by 김양희

41 x 32 cm

no.p9324

1,200,000

1,500,000원  
obsession4 by 김양희

41 x 31 cm

no.p5401

1,500,000

1,500,000원  
obsession5 by 김양희

31 x 41 cm

no.p5755

1,500,000

600,000원  
일어나 잠꾸러기 by 한해숙

40.9 x 24.2 cm

no.p11064

600,000

1,600,000원  
수줍음 by 손수용

40 x 40 cm

no.p8052

1,600,000

2,500,000원  
한일 by 손수용

40 x 35 cm

no.p13733

2,500,000

2,000,000원  
환희(歡喜) by 손수용

30 x 40 cm

no.p1972

2,000,000

1,800,000원  
기억 by 최병창

40.9 x 27.3 cm

no.p8668

1,800,000

900,000원  
미소2 by 박운섭

40.9 x 27.3 cm

no.p9530

900,000

900,000원  
파도의 노래 by 박운섭

40.9 x 27.3 cm

no.p30690

900,000