34.8x27.3cm(36↓) 187점작품
50,000원  
GPC/벨뷰 댄스홀 by GP

34.8W x 24.2H cm

no.p13449

50,000

100,000원  
북쪽숲 고독한 배 by GOD

34.8W x 24.2H cm

no.p13634

100,000

0원  
자화상 by 강연균

24W x 35H cm

no.p17543

구매문의

0원  
누드 by 강연균

35W x 24H cm

no.p17497

구매문의

5,000,000원  
무제 by 강연균

24W x 34H cm

no.p2533

5,000,000

3,000,000원  
대구포 by 강연균

28W x 35H cm

no.p2545

3,000,000

0원  
김윤수 선생 by 강연균

35W x 21H cm

no.p2555

구매문의

3,000,000원  
엉겅퀴 by 강연균

28W x 35H cm

no.p2538

3,000,000

3,000,000원  
엉겅퀴 by 강연균

28W x 35H cm

no.p2539

3,000,000

3,000,000원  
풀밭 위에 누운 사람 by 강연균

28W x 35H cm

no.p2534

3,000,000

2,000,000원  
여가(餘暇) by 곽연

34.5W x 24.5H cm

no.p1478

2,000,000

1,600,000원  
여가(餘暇) by 곽연

34.5W x 24.5H cm

no.p1479

1,600,000

0원  
성소 by 노시은

15W x 35H cm

no.p9348

구매문의

500,000원  

28W x 35.5H cm

no.p8810

500,000

1,500,000원  

35W x 35H x 11D cm

no.p12552

1,500,000

6,000,000원  
간절한 마음 by 이태근

34W x 15H x 50D cm

no.p14222

6,000,000

2,500,000원  
군자 by 손수용

35W x 35H cm

no.p13730

2,500,000

2,500,000원  
군자 by 손수용

35W x 35H cm

no.p13731

2,500,000

2,500,000원  

35W x 35H cm

no.p13732

2,500,000

2,500,000원  
청우 by 손수용

35W x 35H cm

no.p13757

2,500,000