33.4x24cm(33.6↓) 590점작품
420,000원  
무제(舞題, The tittle-Dance) by 문지민

31.8 x 31.8 cm

no.p29882

420,000

600,000원  
계절탓인가 by 한해숙

30 x 30 cm

no.p13972

600,000

600,000원  
안녕을 고하고 안녕을 기약하며 by 한해숙

30 x 30 cm

no.p13976

600,000

800,000원  
LOVE-햇살정원 by 김종준

27.5 x 32.5 cm

no.p11598

800,000

600,000원  

21.2 x 33.4 cm

no.p9528

600,000

600,000원  
고요한 호수 by 박운섭

33.4 x 21.2 cm

no.p30615

600,000

300,000원  
여행자 by 김정선

29 x 20 cm

no.p14715

300,000

400,000원  
여행자 by 김정선

20 x 29 cm

no.p14716

400,000

400,000원  
응암동 풍경 by 김정선

21 x 30 cm

no.p14717

400,000

900,000원  
Cherry by 이선희

30 x 30 cm

no.p2755

900,000

550,000원  
소녀 by 강정임

32 x 32 cm

no.p14843

550,000

550,000원  
소녀 by 강정임

32 x 32 cm

no.p14844

550,000

1,200,000원  
휴(休) by 김영선

25 x 33 cm

no.p31570

1,200,000

700,000원  
우두 by 이종우

14 x 33 cm

no.p14797

700,000

500,000원  
Winter Scape by 이익렬

29.7 x 21 cm

no.p27551

500,000

1,200,000원  
꽃이 되어-맨드라미 by 이강미

24.2 x 33.4 cm

no.p29807

1,200,000

600,000원  
The Joy(백일홍) by 황두순

33.4 x 24.2 cm

no.p30965

600,000

1,800,000원  
룩셈부르크 by 백성흠

31.8 x 31.8 cm

no.p30413

1,800,000

1,800,000원  
프라하 고성 by 백성흠

31.8 x 31.8 cm

no.p29197

1,800,000

600,000원  
웃고싶지 않을때는 웃지않아도 괜찮아 by 한해숙

30 x 30 cm

no.p13977

600,000