33.4x24cm(33.6↓) 590점작품
1,000,000원  
지난 여름 by 조근호

33.3 x 24.2 cm

no.p12221

1,000,000

800,000원  
시코쿠 잰츠시(善通寺市1) by 김명식

33.5 x 24.5 cm

no.p15362

800,000

600,000원  
그리고 탄생13 by 석현숙

31.7 x 31.7 cm

no.p1611

600,000

600,000원  
그리고 탄생14 by 석현숙

31.7 x 31.7 cm

no.p1612

600,000

1,500,000원  
Rumination by 신호재

30 x 30 cm

no.p9270

1,500,000

1,200,000원  
그리움 너머-12 by 임혜영

24.2 x 33.4 cm

no.p14423

1,200,000

1,200,000원  
짤즈부르크 by 백성흠

19 x 33 cm

no.p7499

1,200,000

1,000,000원  
지난 여름 by 조근호

33.3 x 24.2 cm

no.p12220

1,000,000

1,400,000원  
지난 여름 by 조근호

33.3 x 24.2 cm

no.p12222

1,400,000

1,400,000원  
지난 여름 by 조근호

33.3 x 24.2 cm

no.p12223

1,400,000

800,000원  
겨울서정 by 조안석

33.4 x 0 cm

no.p1264

800,000

650,000원  
베갯송사 by 초이

24.2 x 33.4 cm

no.p14890

650,000

1,500,000원  
Rumination by 신호재

30 x 30 cm

no.p9269

1,500,000

2,400,000원  
Rumination11 (2점) by 신호재

33 x 21 cm

no.p29165

2,400,000

2,400,000원  
Rumination12 (2점) by 신호재

33 x 21 cm

no.p29166

2,400,000

3,000,000원  
Rumination40 (2점) by 신호재

33 x 24 cm

no.p29188

3,000,000

1,500,000원  
Rumination47 (2점) by 신호재

30 x 30 cm

no.p29150

1,500,000

800,000원  
Pink rose by 이선희

30 x 30 cm

no.p2763

800,000

600,000원  
White Flower by 이선희

24.2 x 33.4 cm

no.p2776

600,000

800,000원  
여인 by 허필석

33.4 x 24.2 cm

no.p28808

800,000