33.4x24cm(33.6↓) 616점작품
1,200,000원  
졸음-04 by 최재영

24.2W x 33.4H cm

no.p14515

1,200,000

1,200,000원  
내 마음의 풍경 by 박용

33.3W x 24.2H cm

no.p9555

1,200,000

1,500,000원  
Rumination31 by 신호재

30W x 30H cm

no.p29179

1,500,000

1,500,000원  
Rumination32 by 신호재

30W x 30H cm

no.p29180

1,500,000

1,500,000원  
Rumination49 (3점) by 신호재

29W x 29H cm

no.p29192

1,500,000

1,200,000원  
무의식의향연 by 김정미

24.2W x 33.3H cm

no.p14352

1,200,000

280,000원  
감화(感化, To influence) by 문지민

33.2W x 21H cm

no.p29861

280,000

3,000,000원  
Rumination19 (2점) by 신호재

30W x 30H cm

no.p29173

3,000,000

450,000원  
積(쌓다) TRAFFIC JAM 10 by 김경연

21W x 33H cm

no.p14474

450,000

500,000원  
꽃나들이 by 서은혜

30W x 20H cm

no.p14697

500,000

0원  
하늘보기-메밀꽃 by 김윤종

33.4W x 33.4H cm

no.p14095

구매문의

500,000원  
i20 WRC machine by 이익렬

29.7W x 21H cm

no.p27611

500,000

1,200,000원  
거리에서. 뮌헨 by 백성흠

19W x 33H cm

no.p7489

1,200,000

1,800,000원  

30W x 30H cm

no.p13694

1,800,000

1,200,000원  
선인장편지-15 by 하순복

30W x 30H cm

no.p13268

1,200,000

5,000,000원  
Handsome Suit I 글래머 by 김경원

24W x 32.5H cm

no.p630

5,000,000

600,000원  
two of us by 한해숙

30W x 30H cm

no.p13969

600,000

1,200,000원  
어느날 by 최재영

24.2W x 33.4H cm

no.p14510

1,200,000

600,000원  
그리고 탄생13 by 석현숙

31.7W x 31.7H cm

no.p1611

600,000

600,000원  
그리고 탄생14 by 석현숙

31.7W x 31.7H cm

no.p1612

600,000