33.4x24cm(33.6↓) 616점작품
2,000,000원  
가을의 언덕 by 신홍직

30W x 30H cm

no.p29492

2,000,000

1,500,000원  
다랭이언덕 by 신홍직

33.4W x 24.2H cm

no.p29499

1,500,000

600,000원  
White Flower by 이선희

24.2W x 33.4H cm

no.p2776

600,000

1,800,000원  
고흐의 밀밭(오베르 쉬르오아즈) by 백성흠

31.8W x 31.8H cm

no.p29221

1,800,000

600,000원  
봄바람 by 한해숙

30W x 30H cm

no.p14897

600,000

1,200,000원  
졸음-02 by 최재영

24.2W x 33.4H cm

no.p14514

1,200,000

1,200,000원  
베네치아 by 백성흠

19W x 33.3H cm

no.p29228

1,200,000

4,500,000원  
추억-여고시절 by 이태근

31W x 14H x 45D cm

no.p14231

4,500,000

1,800,000원  
로마의 오후 by 백성흠

33W x 33H cm

no.p29220

1,800,000

1,000,000원  
정유년 by 이종우

25W x 30H cm

no.p14803

1,000,000

600,000원  
꽃나들이 by 서은혜

21.2W x 33.4H cm

no.p14695

600,000

600,000원  
꽃나들이 by 서은혜

21.2W x 33.4H cm

no.p14693

600,000

700,000원  
모녀 by 이종우

30W x 30H cm

no.p14783

700,000

600,000원  
꽃나들이 by 서은혜

21.2W x 33.4H cm

no.p14691

600,000

500,000원  
꽃나들이 by 서은혜

30W x 20H cm

no.p14696

500,000

800,000원  
FLY(비상) by 이주영

24.2W x 33.4H cm

no.p4087

800,000

7,000,000원  
오후 by 이경재

29W x 33H cm

no.p11186

7,000,000

6,000,000원  
사과, 맛을 보다! by 이정기

30W x 30H cm

no.p12389

6,000,000

2,900,000원  
코스모스 by 화림 윤귀돈

30W x 30H x 3D cm

no.p12553

2,900,000

1,200,000원  
아티스트 by 최재영

24.2W x 33.4H cm

no.p14509

1,200,000