4호 / 33.4Cm x 24.2Cm (33.6↓) 581점작품
2,400,000원  
Rumination43 (2점) by 신호재

24W x 33H cm

no.p29191

2,400,000

1,000,000원  
Blooming by 이선희

33.5W x 33.5H cm

no.p14812

1,000,000

1,200,000원  
졸음-07 by 최재영

24.2W x 33.4H cm

no.p14516

1,200,000

1,200,000원  
Beyond the spaceⅠ by 곽연

20W x 30H cm

no.p29010

1,200,000

1,200,000원  
로마의 오후 by 백성흠

33.3W x 22H cm

no.p29206

1,200,000

6,000,000원  
사월 by 이태근

32W x 21H x 74D cm

no.p14226

6,000,000

4,800,000원  
Rumination13 (4점) by 신호재

30W x 30H cm

no.p29167

4,800,000

1,200,000원  
Boy-01 by 최재영

19W x 33.4H cm

no.p14502

1,200,000

1,500,000원  
바람과 구름 by 신홍직

33.4W x 24.2H cm

no.p29507

1,500,000

1,200,000원  
그립네요Ⅱ by 박용

33.3W x 24.2H cm

no.p9552

1,200,000

2,000,000원  
가을의 언덕 by 신홍직

30W x 30H cm

no.p29492

2,000,000

1,500,000원  
다랭이언덕 by 신홍직

33.4W x 24.2H cm

no.p29499

1,500,000

420,000원  
무제(舞題, The tittle-Dance) by 문지민

31.8W x 31.8H cm

no.p29886

420,000

1,800,000원  
고흐의 밀밭(오베르 쉬르오아즈) by 백성흠

31.8W x 31.8H cm

no.p29221

1,800,000

1,200,000원  
졸음-02 by 최재영

24.2W x 33.4H cm

no.p14514

1,200,000

600,000원  
White Flower by 이선희

24.2W x 33.4H cm

no.p2776

600,000

420,000원  
무제(舞題, The tittle-Dance) by 문지민

31.8W x 31.8H cm

no.p29883

420,000

420,000원  
무제(舞題, The tittle-Dance) by 문지민

31.8W x 31.8H cm

no.p29891

420,000

1,200,000원  
베네치아 by 백성흠

19W x 33.3H cm

no.p29228

1,200,000

4,500,000원  
추억-여고시절 by 이태근

31W x 14H x 45D cm

no.p14231

4,500,000