25.8x17.9cm(26↓) 285점작품
300,000원  
그대고운흔적(밤2) by 나수영

17.9 x 25.8 cm

no.p4110

300,000

150,000원  
추상(거울 포함) by 임현숙

25.5 x 25.5 cm

no.p8979

150,000

150,000원  
추상(거울 포함) by 임현숙

25.5 x 25.5 cm

no.p8980

150,000

150,000원  
분청타원볼접시(대,중) 2종 by 임진호

23 x 23 x 4 cm

no.p2211

150,000

100,000원  
청자타원볼 1종 by 임진호

25 x 22 x 6 cm

no.p2220

100,000

450,000원  
자화상 by 남궁순

17.5 x 24 cm

no.p8791

450,000

350,000원  
자화상 by 남궁순

19 x 24 cm

no.p8792

350,000

0원  
연기의 집 2 by 민성호

0 x 25 cm

no.p12748

구매문의

600,000원  
Dream by 이상희

24 x 24 cm

no.p13197

600,000

600,000원  
Dream by 이상희

24 x 24 cm

no.p13198

600,000

600,000원  
Dream by 이상희

24 x 24 cm

no.p13199

600,000

600,000원  
Dream by 이상희

24 x 24 cm

no.p13201

600,000

550,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p14834

550,000

550,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p14835

550,000

550,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p14836

550,000

550,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p14838

550,000

550,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p14839

550,000

550,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p14840

550,000

600,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p28375

600,000

600,000원  
Dream by 이상희

24.2 x 24.2 cm

no.p28376

600,000