25.8x17.9cm(26↓) 250점작품
500,000원  
초지일관(初志一貫) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13035

500,000

500,000원  
최선의 노력 by 강선구

15W x 25H cm

no.p13036

500,000

500,000원  
타산지석(他山之石) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13037

500,000

500,000원  
호연지기(浩然之氣) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13038

500,000

500,000원  
홍익인간 by 강선구

15W x 25H cm

no.p13039

500,000

1,200,000원  
과일 먹다남은 사과 by 신홍직

19W x 24H cm

no.p29639

구매문의

1,600,000원  
Eco-village by 곽연

24.5W x 24.5H cm

no.p1519

1,600,000

1,000,000원  
One fine day by 곽연

23W x 15.8H cm

no.p1533

1,000,000

1,000,000원  
One fine day by 곽연

23W x 15.8H cm

no.p1534

1,000,000

1,000,000원  
동그라미 by 곽연

18W x 24H cm

no.p787

1,000,000

800,000원  
맑은하늘-푸른서울 by 곽연

23.3W x 19.5H cm

no.p1485

800,000

1,200,000원  
희망과 비젼 by 곽연

25W x 25H cm

no.p812

1,200,000

700,000원  
무엇일까 by 이은경

18W x 25H cm

no.p4721

700,000

700,000원  
반짝이는 소금구슬 by 이은경

21.5W x 25.5H cm

no.p2427

700,000

700,000원  
봄꽃 속삭임이 간지러워 by 이은경

21.5W x 25.5H cm

no.p2429

700,000

0원  
선물 by 이은경

21W x 25H cm

no.p2435

구매문의

700,000원  
흐름 by 이은경

21W x 25H cm

no.p2506

700,000

600,000원  
작은 기쁨 by 하순복

24.2W x 24.2H cm

no.p2610

600,000

600,000원  
작은 기쁨 by 하순복

24.2W x 24.2H cm

no.p2611

600,000

500,000원  
몽환화 by 김희준

20W x 25H cm

no.p3411

500,000