25.8x17.9cm(26↓) 250점작품
1,000,000원  
꽃노래4 by 양태숙

24.2W x 24.2H cm

no.p13981

1,000,000

600,000원  
한송이 꽃이 피었습니다 by 이안나

25W x 25H cm

no.p11045

600,000

450,000원  
누드 by 남궁순

25W x 4H cm

no.p8774

450,000

250,000원  
空(비어있다) TRAFFIC JAM 2 by 김경연

25W x 25H cm

no.p14470

250,000

280,000원  
무제(舞題, The tittle-Dance) by 문지민

24.2W x 24.2H cm

no.p29868

280,000

500,000원  
가화만사성(家和萬事成) by 강선구

15W x 25H cm

no.p12879

500,000

500,000원  
가화만사성(家和萬事成) by 강선구

15W x 25H cm

no.p12880

500,000

500,000원  
거안사위(居安思危) by 강선구

15W x 25H cm

no.p12876

500,000

500,000원  
박학독지(博學篤志) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13011

500,000

500,000원  
박학독지(博學篤志) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13013

500,000

500,000원  
사필귀정(事必歸正) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13016

500,000

500,000원  
수신제가(修身齊家) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13019

500,000

500,000원  
인자무적(仁者無敵() by 강선구

15W x 25H cm

no.p13027

500,000

500,000원  
지족상락(知足常樂) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13033

500,000

500,000원  
화기만당(和氣滿堂) by 강선구

15W x 25H cm

no.p13040

500,000

700,000원  
진주방울 소금구슬 by 이은경

21W x 25.5H cm

no.p2499

700,000

500,000원  
몽환화 by 김희준

20W x 25H cm

no.p3410

500,000

300,000원  
그대고운흔적(밤3) by 나수영

25.8W x 17.9H cm

no.p4111

300,000

80,000원  
청자/백자타원볼 각1종 by 임진호

24W x 20H x 7D cm

no.p2151

80,000

500,000원  
속삭임 by 이상희

24.2W x 24.2H cm

no.p8629

500,000