227x181cm(230↓) 118점작품
40,000,000원  
Dream by 최재영

200 x 200 cm

no.p11248

40,000,000

60,000,000원  
수적석천 by 송필용

162 x 227.3 cm

no.p11457

60,000,000

60,000,000원  
수적석천 by 송필용

162 x 227.3 cm

no.p11458

60,000,000

60,000,000원  
수적석천 by 송필용

162 x 227.3 cm

no.p11459

60,000,000

60,000,000원  
청류 by 송필용

162 x 227 cm

no.p11456

60,000,000

30,000,000원  
공간-경계 by 강남구

227.3 x 145.5 cm

no.p10941

30,000,000

24,000,000원  

132 x 210 cm

no.p7678

24,000,000

24,000,000원  

132 x 210 cm

no.p7679

24,000,000

24,000,000원  

132 x 210 cm

no.p7680

24,000,000

24,000,000원  
공(空) by 안준희

130 x 210 cm

no.p7670

24,000,000

24,000,000원  
species,種 by 조동원

200 x 100 cm

no.p8722

24,000,000

30,000,000원  
species,種 by 조동원

150 x 210 cm

no.p8730

30,000,000

10,000,000원  
birch-white soul NO14-01 by 정시영

220 x 120 cm

no.p13041

10,000,000

10,000,000원  
birch-white soul NO14-02 by 정시영

220 x 120 cm

no.p13042

10,000,000

5,500,000원  
birch-white soul NO14-04 by 정시영

200 x 60 cm

no.p13043

5,500,000

5,500,000원  
birch-white soul NO14-10 by 정시영

200 x 60 cm

no.p13046

5,500,000

5,500,000원  
birch-white soul NO14-15 by 정시영

200 x 60 cm

no.p13047

5,500,000

5,500,000원  
birch-white soul NO14-16 by 정시영

200 x 60 cm

no.p13048

5,500,000

5,500,000원  
birch-white soul NO15-43 by 정시영

200 x 60 cm

no.p13056

5,500,000

7,000,000원  
birch-white soul NO15-50 by 정시영

200 x 75 cm

no.p13058

7,000,000