22.7x15.8cm(23↓) 154점작품
700,000원  
선 늘림 항아리 by 임진호

22 x 16 x 16 cm

no.p2117

700,000

300,000원  
버찌 by 손미량

14 x 19 cm

no.p14652

300,000

300,000원  
빨간피망 by 손미량

14 x 19 cm

no.p14657

300,000

300,000원  
빨간피망2 by 손미량

14 x 19 cm

no.p14653

300,000

0원  
소리 듣다 by 민성호

0 x 20 cm

no.p12740

구매문의

0원  
그 중에 또 하나 by 노시은

11 x 19 cm

no.p9346

구매문의

4,000,000원  
그 중에 하나 by 노시은

11 x 19 cm

no.p9347

4,000,000

2,500,000원  
강물 닮은 윤조 by 김경원

20 x 18 cm

no.p649

2,500,000

3,500,000원  
고뇌 by 김경원

13.5 x 19.5 cm

no.p632

3,500,000

3,000,000원  
눈 퉁퉁 이별을 앞두고 by 김경원

14.5 x 20.5 cm

no.p559

3,000,000

8,000,000원  
대칭적 조화 contraposto 은행손가리고 by 김경원

16 x 21 cm

no.p536

8,000,000

4,000,000원  
대칭적 조화 contraposto 은행스푼 by 김경원

14 x 22 cm

no.p528

4,000,000

3,000,000원  
모녀 by 김경원

18.5 x 20.5 cm

no.p628

3,000,000

2,500,000원  
시아버지 by 김경원

16.5 x 20 cm

no.p648

2,500,000

2,500,000원  
아부지 by 김경원

17 x 19 cm

no.p639

2,500,000

2,000,000원  
소나무가 있는 산 by 강연균

15 x 20 cm

no.p2537

2,000,000

2,000,000원  

15 x 20 cm

no.p2535

2,000,000

600,000원  
Vacancy_Brogues(6ea) by 문민정

21 x 14.8 cm

no.p9403

600,000

500,000원  
심장을 터트려 뜨겁게 by 김애란

18 x 22.5 cm

no.p11616

500,000

0원  
푸른구성1,2(2점) by 이희중

31.6 x 22.7 cm

no.p30219

구매문의