22.7x15.8cm(23↓) 154점작품
1,200,000원  
낯선 공간2 by 김애옥

20 x 20 cm

no.p31967

1,200,000

250,000원  
등선폭포 by 박지현

14.8 x 22.5 cm

no.p13361

250,000

900,000원  
베개 by 나옥자

20 x 20 cm

no.p13703

900,000

900,000원  
로마 by 백성흠

22 x 22 cm

no.p29224

900,000

900,000원  
무제 by 나옥자

20 x 20 cm

no.p13696

900,000

300,000원  
순무 by 손미량

14 x 19 cm

no.p14656

300,000

900,000원  
무제 by 나옥자

20 x 20 cm

no.p13707

900,000

100,000원  
너의 커피 The Shadow, your coffee by 윤세영

10 x 20 cm

no.p4329

100,000

4,000,000원  
간직 by 이태근

20 x 16 x 65 cm

no.p14223

4,000,000

900,000원  
몽마르트르 by 백성흠

22 x 22 cm

no.p29225

900,000

200,000원  

20 x 20 cm

no.p7892

200,000

250,000원  
구룡폭포 by 박지현

14.8 x 22.5 cm

no.p13363

250,000

500,000원  
외침 by 문홍규

15.8 x 22.7 cm

no.p12523

500,000

700,000원  
동행 by 곽연

19.3 x 14.3 cm

no.p3258

700,000

700,000원  
희망찬 여정 by 곽연

20 x 16 cm

no.p1517

700,000

100,000원  
존재속의 존재 by 이문표

22.7 x 15.8 cm

no.p3109

100,000

200,000원  
Flower Trip by 서은혜

15.8 x 22.7 cm

no.p3923

200,000

300,000원  
Flower Trip by 서은혜

15.8 x 22.7 cm

no.p3926

300,000

350,000원  
Flower Trip by 서은혜

20 x 20 cm

no.p3979

350,000

350,000원  
Flower Trip by 서은혜

20 x 20 cm

no.p3980

350,000