22.7x15.8cm(23↓) 147점작품
4,000,000원  
간직 by 이태근

20 x 16 x 65 cm

no.p14223

4,000,000

900,000원  
몽마르트르 by 백성흠

22 x 22 cm

no.p29225

900,000

200,000원  

20 x 20 cm

no.p7892

200,000

700,000원  
동행 by 곽연

19.3 x 14.3 cm

no.p3258

700,000

100,000원  
존재속의 존재 by 이문표

22.7 x 15.8 cm

no.p3109

100,000

350,000원  
Flower Trip by 서은혜

20 x 20 cm

no.p3979

350,000

350,000원  
Flower Trip by 서은혜

20 x 20 cm

no.p3980

350,000

200,000원  
비밀의 화원 by 서은혜

15 x 22 cm

no.p28148

200,000

500,000원  
김과장 by 나수영

16 x 20 cm

no.p14560

500,000

500,000원  
바람향기 by 나수영

20 x 16 cm

no.p14566

500,000

500,000원  
향수 by 나수영

16 x 20 cm

no.p14578

500,000

45,000원  
모자이크소품 by 임현숙

21.5 x 16.8 cm

no.p8977

45,000

0원  
훈민정음 가로 Ⅴ HunminjeongeumⅤ by 공숙자

22 x 16 cm

no.p7378

구매문의

0원  
훈민정음 가로 Ⅵ Hunminjeongeum Ⅵ by 공숙자

22 x 16 cm

no.p7379

구매문의

2,500,000원  
기도하는 by 김경원

15 x 20 cm

no.p638

2,500,000

600,000원  
다가가다 by 박진이

20 x 20 cm

no.p12316

600,000

250,000원  
구룡폭포 by 박지현

14.8 x 22.5 cm

no.p13363

250,000

1,500,000원  
고약명 백자철화어문병 백자점토 by 심재천

17 x 20 x 17 cm

no.p15024

1,500,000

900,000원  
베네치아 by 백성흠

22 x 22 cm

no.p30400

900,000

900,000원  
붉은나무 by 백성흠

22 x 22 cm

no.p29262

900,000