145x112cm(150↓) 192점작품
8,000,000원  
그리고 탄생1 by 석현숙

145.5W x 145.5H cm

no.p1599

8,000,000

10,000,000원  
명경지수(明鏡止水) by 정창균

142W x 48H cm

no.p2095

10,000,000

24,000,000원  
봉평의 맑은날 by 최철

144W x 115H x 9.5D cm

no.p13948

24,000,000

16,000,000원  
크루즈 by 김남진

146W x 112H cm

no.p4741

16,000,000

12,000,000원  
Touching Essay by 초이

93W x 148H cm

no.p5871

12,000,000

24,000,000원  
낙동강 하구언의 낙조 by 박윤성

145.5W x 112H cm

no.p6714

24,000,000

24,000,000원  
도봉산 by 박윤성

145.5W x 112.1H cm

no.p13304

24,000,000

20,000,000원  
하늘 by 박윤성

145.5W x 112.1H cm

no.p14626

20,000,000

8,000,000원  
십장생도 by 김애자

33W x 140H x 10D cm

no.p178

8,000,000

8,000,000원  
십장생도 by 김애자

33W x 140H x 10D cm

no.p180

8,000,000

8,000,000원  
십장생도 by 김애자

33W x 140H x 10D cm

no.p181

8,000,000

6,000,000원  
연화도 36x60,4점 by 김애자

144W x 60H cm

no.p184

6,000,000

6,000,000원  
연화도 36x60,4점 by 김애자

144W x 60H cm

no.p185

6,000,000

0원  
가을 by 이승대

135W x 65H cm

no.p27132

구매문의

0원  
풍경 by 이승대

136W x 88H cm

no.p27134

구매문의

0원  
Rumination by 신호재

139W x 48H cm

no.p9289

구매문의

0원  
Rumination by 신호재

139W x 48H cm

no.p9296

구매문의

12,000,000원  

112.1W x 145.5H cm

no.p9779

12,000,000

15,000,000원  
Mannequin -Lady by 정인완

97W x 145H cm

no.p28321

15,000,000

0원  
Supermass-Knowledge(아주대량의 지식 II) by 정인완

145.3W x 89H cm

no.p28357

구매문의