145x112cm(150↓) 192점작품
10,000,000원  
비상 by 이진하

129W x 147H cm

no.p3080

10,000,000

8,000,000원  
산미인(山米人) by 이진하

145W x 76H cm

no.p3081

8,000,000

4,000,000원  
요강꽃 by 이진하

74W x 143H cm

no.p3082

4,000,000

4,000,000원  
테로페아 by 이진하

74W x 143H cm

no.p3083

4,000,000

12,000,000원  
소나기 by 이동연

140W x 126H cm

no.p1733

12,000,000

9,000,000원  
우울한 날 by 이동연

70W x 139H cm

no.p1746

9,000,000

9,000,000원  
달아래 by 이은경

70W x 140H cm

no.p2425

9,000,000

8,000,000원  
bulb6 by 김려향

112.1W x 145.5H cm

no.p2797

8,000,000

8,000,000원  
무제 by 김려향

112.1W x 145.5H cm

no.p2793

8,000,000

12,000,000원  
This is oil -falls 20 by 김정선

146W x 112H cm

no.p2978

12,000,000

2,500,000원  
그리움_longing by 김문태

137W x 70H cm

no.p29993

2,500,000

3,000,000원  
몽돌가족이야기_Mongdol family story by 김문태

70W x 137H cm

no.p29989

3,000,000

2,500,000원  
사랑_love by 김문태

75W x 145H cm

no.p29991

2,500,000

6,000,000원  
아리랑 2 by 김문태

35W x 137H cm

no.p3036

6,000,000

8,000,000원  
COSMOS by 이문표

145.5W x 87.8H cm

no.p3307

8,000,000

5,000,000원  
UTOPIA 2010 by 우무길

149W x 92H x 11D cm

no.p13823

5,000,000

7,000,000원  
숙원(宿願) 20074 by 우무길

140W x 140H x 30D cm

no.p924

7,000,000

6,000,000원  
강물위에 춤추다1 by 송대성

105W x 148H cm

no.p3493

6,000,000

6,000,000원  
강물위에 춤추다2 by 송대성

105W x 148H cm

no.p3494

6,000,000

8,000,000원  
1=1+1+1…+n(갈색작품만 가능) by 오영숙

136.5W x 57H cm

no.p3704

8,000,000