145x112cm(150↓) 192점작품
16,000,000원  
Rearrangement-2018(기쁨) by 송진영

145.5W x 112.1H cm

no.p29286

16,000,000

24,000,000원  
백양사의 봄날1 by 임병남

112W x 145H cm

no.p13432

24,000,000

8,000,000원  
The sweetest days by 이희정

140W x 140H cm

no.p10174

8,000,000

20,000,000원  
Iris Red-0807 by 최재영

145W x 145H cm

no.p12843

20,000,000

5,000,000원  
송호도 by 김애자

78W x 143H cm

no.p177

5,000,000

8,000,000원  
green holes by 박병윤

145.5W x 112.1H cm

no.p10339

8,000,000

8,000,000원  
십장생도 by 김애자

33W x 140H x 10D cm

no.p179

8,000,000

8,000,000원  
십장생도 by 김애자

33W x 140H x 10D cm

no.p182

8,000,000

15,000,000원  
Cosmos, Life 09-1 by 이문표

136W x 134H cm

no.p3119

15,000,000원 7,500,000

18,000,000원  
One summer day by 최재영

145W x 145H cm

no.p6397

18,000,000

12,000,000원  
A beautiful Day2 by 전혜옥

112.1W x 145.5H cm

no.p1640

12,000,000

8,000,000원  
향연-1 by 안기호

145.5W x 112.1H cm

no.p5072

8,000,000

16,000,000원  
독서9 by 양태숙

145.5W x 112.1H cm

no.p2515

16,000,000

3,000,000원  
꽃잎이 흩날리며 by 이안나

80W x 140H cm

no.p5169

3,000,000

10,000,000원  
obsession13 by 김양희

145W x 65H cm

no.p5767

10,000,000

18,000,000원  
Guardian by 최재영

145W x 145H cm

no.p6379

18,000,000

12,000,000원  
도시의 밤 by 조근호

145.5W x 112H cm

no.p10735

12,000,000

24,000,000원  
나들이2 by 인순옥

143W x 100H cm

no.p9921

24,000,000

16,000,000원  
Here and other spaces by 갈영

97W x 146H cm

no.p8279

16,000,000

32,000,000원  
세계는 하나 by 곽연

112.5W x 145.5H cm

no.p1538

32,000,000