100x80cm (105↓) 355점작품
12,000,000원  
누드 by 김호성

97W x 97H cm

no.p8324

12,000,000

12,000,000원  
다이어트 by 김호성

97W x 97H cm

no.p8325

12,000,000

7,000,000원  
공간-생명력 by 강남구

100W x 100H cm

no.p10944

7,000,000

9,000,000원  
대화가 필요해!, by 인순옥

99W x 67.5H cm

no.p2380

9,000,000

12,000,000원  
아가야~ by 인순옥

100W x 80H cm

no.p2384

12,000,000

9,000,000원  
탑돌이 by 인순옥

99W x 70H cm

no.p2387

9,000,000

4,200,000원  
추억 by 박운섭

100W x 65.1H cm

no.p9617

4,200,000

2,500,000원  
Bird & I by 김정희2

70W x 100H cm

no.p10290

2,500,000

12,000,000원  
지베르니 by 신홍직

100W x 72.7H cm

no.p29533

12,000,000

13,500,000원  
East Side Story 09 AU-01 by 김명식

50W x 100H cm

no.p8236

13,500,000

7,500,000원  
나비궤 by 류은경

66W x 96H cm

no.p8378

7,500,000

7,500,000원  
달항아리 가족 by 류은경

66W x 96H cm

no.p8385

7,500,000

3,000,000원  
막사발 가족 by 류은경

66W x 96H cm

no.p8390

3,000,000

7,500,000원  
물고기궤 by 류은경

66W x 96H cm

no.p8384

7,500,000

7,500,000원  
봄소리 by 류은경

66W x 96H cm

no.p8382

7,500,000

7,500,000원  
연꽃궤 by 류은경

66W x 96H cm

no.p8383

7,500,000

5,500,000원  
천년의 약속 by 류은경

66W x 96H cm

no.p1682

5,500,000

7,500,000원  
천년의 약속 by 류은경

96W x 66H cm

no.p8398

7,500,000

10,000,000원  
species,種 by 조동원

100W x 80H cm

no.p714

10,000,000

10,000,000원  
species,種 by 조동원

100W x 80H cm

no.p715

10,000,000