100x80cm (105↓) 381점작품
8,000,000원  
blossom4 by 양태숙

100 x 80.3 cm

no.p6342

8,000,000

8,000,000원  
식사 by 양태숙

100 x 80.3 cm

no.p6138

8,000,000

6,000,000원  
불변진리 by 조광기

100 x 90 cm

no.p4996

6,000,000

4,000,000원  
한송이 꽃이 피었습니다 by 이안나

100 x 100 cm

no.p11052

4,000,000

10,000,000원  
몽마르트르 by 백성흠

100 x 60 cm

no.p30418

10,000,000

7,500,000원  
세상밖으로 by 김성근

100 x 45 cm

no.p8033

7,500,000

12,000,000원  

100 x 100 cm

no.p12840

12,000,000

12,000,000원  
Picnic by 최재영

100 x 100 cm

no.p6348

12,000,000

8,000,000원  
정원-사월 by 이존립

100 x 65.2 cm

no.p12869

8,000,000

12,000,000원  
누드 by 김호성

97 x 97 cm

no.p8324

12,000,000

12,000,000원  
다이어트 by 김호성

97 x 97 cm

no.p8325

12,000,000

7,000,000원  
공간-생명력 by 강남구

100 x 100 cm

no.p10944

7,000,000

9,000,000원  
대화가 필요해!, by 인순옥

99 x 67.5 cm

no.p2380

9,000,000

12,000,000원  
아가야~ by 인순옥

100 x 80 cm

no.p2384

12,000,000

9,000,000원  
탑돌이 by 인순옥

99 x 70 cm

no.p2387

9,000,000

2,500,000원  
Bird & I by 김정희2

70 x 100 cm

no.p10290

2,500,000

13,500,000원  
East Side Story 09 AU-01 by 김명식

50 x 100 cm

no.p8236

13,500,000

7,500,000원  
나비궤 by 류은경

66 x 96 cm

no.p8378

7,500,000

7,500,000원  
달항아리 가족 by 류은경

66 x 96 cm

no.p8385

7,500,000

3,000,000원  
막사발 가족 by 류은경

66 x 96 cm

no.p8390

3,000,000