80.3x65.1cm(83↓) 509점작품
450,000원  
두오모(Duomo) 성당 by 임현숙

80 x 42 cm

no.p8974

450,000

450,000원  
두오모(Duomo) 성당 by 임현숙

80 x 42 cm

no.p8975

450,000

450,000원  
미궁(거울 포함) by 임현숙

60 x 80 cm

no.p8941

450,000

450,000원  
클래식거울 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p1766

450,000

600,000원  
몬드리안(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8960

600,000

650,000원  
다니엘레 고양이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8942

650,000

650,000원  
다니엘레 고양이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8943

650,000

650,000원  
다니엘레 고양이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8944

650,000

650,000원  
다니엘레 고양이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8945

650,000

650,000원  
다니엘레 나비 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8949

650,000

650,000원  
다니엘레 부엉이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8950

650,000

650,000원  
다니엘레 부엉이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8951

650,000

650,000원  
다니엘레고양이(문양이 있는 액자) by 임현숙

75 x 75 cm

no.p1757

650,000

650,000원  
다니엘레고양이(문양이 있는 액자) by 임현숙

75 x 75 cm

no.p1758

650,000

650,000원  
다니엘레부엉이(문양이 있는 액자) by 임현숙

75 x 75 cm

no.p1759

650,000

650,000원  
럭셔리형 큐빅모자이크(거울 포함) by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8931

650,000

750,000원  
미궁(거울 포함) by 임현숙

60 x 80 cm

no.p8966

750,000

800,000원  
추상(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8924

800,000

1,000,000원  
3색거울 by 임현숙

80 x 80 cm

no.p1755

1,000,000

1,000,000원  
골드&블랙(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8926

1,000,000