80.3x65.1cm(83↓) 503점작품
2,500,000원  
비움과 채움(복을 담다) by 오관진

53 x 77.5 cm

no.p27808

2,500,000

2,000,000원  
염원_one's wish by 김문태

72 x 75 cm

no.p30005

2,000,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)152 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31264

1,200,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)167 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31275

1,200,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)201 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31299

1,200,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)235 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31320

1,200,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)270 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31347

1,200,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)58 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31199

1,200,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)42 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31186

1,200,000

1,000,000원  
눈내리는 숲(예술거울) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p1756

1,000,000

1,000,000원  
추상(예술거울) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p1765

1,000,000

1,000,000원  
추상(예술거울) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p1764

1,000,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)45 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31188

1,200,000

3,000,000원  
emotion by 임정아

80 x 53 cm

no.p30105

3,000,000

1,200,000원  
老巨樹(노거수)40 by 조동일

56 x 76 cm

no.p31184

1,200,000

1,500,000원  
베르사이유 궁전(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8918

1,500,000

3,000,000원  
회상 by 이종우

80.3 x 65.2 cm

no.p14804

3,000,000

20,000,000원  
향나무 by 강연균

54 x 75 cm

no.p2409

20,000,000

4,000,000원  
고요_a tranquil mind by 김문태

60 x 75 cm

no.p29970

4,000,000

7,000,000원  
City-composition by 우무길

80 x 50 x 10 cm

no.p13828

7,000,000