80.3x65.1cm(83↓) 509점작품
650,000원  
다니엘레 고양이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8945

650,000

650,000원  
다니엘레 나비 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8949

650,000

650,000원  
다니엘레 부엉이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8950

650,000

650,000원  
다니엘레 부엉이 by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8951

650,000

650,000원  
다니엘레고양이(문양이 있는 액자) by 임현숙

75 x 75 cm

no.p1757

650,000

650,000원  
다니엘레고양이(문양이 있는 액자) by 임현숙

75 x 75 cm

no.p1758

650,000

650,000원  
다니엘레부엉이(문양이 있는 액자) by 임현숙

75 x 75 cm

no.p1759

650,000

1,500,000원  
다빈치거울 by 임현숙

80 x 80 cm

no.p1769

1,500,000

1,500,000원  
다빈치문양 유리모자이크(레드)(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8919

1,500,000

450,000원  
두오모(Duomo) 성당 by 임현숙

80 x 42 cm

no.p8974

450,000

450,000원  
두오모(Duomo) 성당 by 임현숙

80 x 42 cm

no.p8975

450,000

1,500,000원  
럭셔리형 큐빅모자이크(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8917

1,500,000

650,000원  
럭셔리형 큐빅모자이크(거울 포함) by 임현숙

75 x 75 cm

no.p8931

650,000

1,000,000원  
럭셔리형 큐빅모자이크(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8932

1,000,000

600,000원  
몬드리안(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8960

600,000

1,000,000원  
몬테카를로(Monte Carlo)(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8928

1,000,000

1,000,000원  
미궁(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8923

1,000,000

800,000원  
추상(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8924

800,000

1,000,000원  
추상(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8927

1,000,000

1,000,000원  
추상(거울 포함) by 임현숙

80 x 80 cm

no.p8929

1,000,000