65.1x53cm(68↓) 373점작품
3,000,000원  
LOVE-햇살정원 by 김종준

65.1W x 50H cm

no.p12154

3,000,000

3,000,000원  
LOVE-햇살정원(15호 정방) by 김종준

53W x 65.1H cm

no.p11944

3,000,000

3,000,000원  
LOVE-햇살정원(15호 정방) by 김종준

65.1W x 53H cm

no.p12148

3,000,000

3,000,000원  
햇살 정원 by 김종준

65.1W x 45.5H cm

no.p11920

3,000,000

3,000,000원  
햇살정원 by 김종준

65.1W x 45.5H cm

no.p12168

3,000,000

4,000,000원  
향(香) by 손수용

65W x 60H cm

no.p10708

4,000,000

4,500,000원  
마을 by 임병남

65W x 50H cm

no.p12664

4,500,000

4,500,000원  
마을 by 임병남

65.1W x 50H cm

no.p5476

4,500,000

4,500,000원  
무제 by 임병남

65W x 50H cm

no.p12665

4,500,000

0원  
언덕 by 강연균

67.9W x 48.9H cm

no.p17617

구매문의

4,000,000원  
소리(추상화) by 안준희

65W x 65H cm

no.p7649

4,000,000

1,200,000원  
정물 by 남궁순

65W x 50H cm

no.p12436

1,200,000

1,500,000원  
검정항아리 정물 by 남궁순

65.1W x 53H cm

no.p11734

1,500,000

2,250,000원  
두루미 1 by 남궁순

65.1W x 53H cm

no.p11741

2,250,000

1,500,000원  
백합향기 by 남궁순

65.1W x 53H cm

no.p11748

1,500,000

4,000,000원  
토기-연작 by 구명본

61W x 64H cm

no.p3995

4,000,000

1,500,000원  
백합 by 남궁순

50W x 65.1H cm

no.p3469

1,500,000원 900,000

3,000,000원  
생명싸개속의 생명 by 이주영

65W x 50H cm

no.p4060

3,000,000

1,500,000원  
여인 by 남궁순

53W x 65.1H cm

no.p8785

1,500,000

6,000,000원  
무제 by 곽연

66.9W x 24.2H cm

no.p783

6,000,000