65.1x53cm(68↓) 375점작품
3,000,000원  
일상- 그녀 리네아 by 김호성

45.5 x 65.1 cm

no.p12706

3,000,000

3,000,000원  
일상- 그녀 리네아 by 김호성

45.5 x 65.1 cm

no.p14165

3,000,000

15,000,000원  
한국의 몸짓16 by 석창우

65 x 35 cm

no.p130

15,000,000

3,000,000원  
Landscape by 강남구

65.2 x 53 cm

no.p10994

3,000,000

4,000,000원  
樂(락) (추상화) by 안준희

65 x 65 cm

no.p7681

4,000,000

4,000,000원  
樂(락)(추상화) by 안준희

65 x 65 cm

no.p7682

4,000,000

4,000,000원  
소리(추상화) by 안준희

65 x 65 cm

no.p7649

4,000,000

3,000,000원  
인간에 관한 명상(추상화) by 안준희

65 x 65 cm

no.p7684

3,000,000

3,000,000원  
초상(추상화) by 안준희

53 x 65.2 cm

no.p7674

3,000,000

2,250,000원  
healing01 by 박운섭

65.1 x 45.5 cm

no.p9520

2,250,000

2,250,000원  
고요함 by 박운섭

65.1 x 45.5 cm

no.p30616

2,250,000

5,000,000원  
연꽃소반 by 류은경

63 x 63 cm

no.p8393

5,000,000

3,750,000원  
외사랑 by 류은경

66 x 30 cm

no.p8399

3,750,000

3,750,000원  
참꽃 by 류은경

46 x 63 cm

no.p8401

3,750,000

3,750,000원  
풍경소리(세트판매만 가능, 세트가격적용) by 류은경

46 x 63 cm

no.p8407

3,750,000

3,750,000원  
풍경소리(세트판매만 가능, 세트가격적용) by 류은경

46 x 63 cm

no.p8408

3,750,000

2,250,000원  
날개짓 by 노재환

53 x 65 cm

no.p30540

2,250,000

3,750,000원  
species,種 by 조동원

66 x 50 cm

no.p710

3,750,000

3,750,000원  
species,種 by 조동원

65 x 45 cm

no.p8712

3,750,000

3,750,000원  
species,種 by 조동원

65 x 45 cm

no.p8713

3,750,000