65.1x53cm(68↓) 369점작품
2,500,000원  
행복 by 이상진

53 x 65.1 cm

no.p14766

2,500,000

3,000,000원  
엄마소 by 이종우

65 x 45 cm

no.p14796

3,000,000

1,000,000원  
積(쌓다) TRAFFIC JAM 30 by 김경연

45 x 65 cm

no.p14478

1,000,000

4,000,000원  
백자쌍원통병 백자점토(2점) by 심재천

24 x 64 x 24 cm

no.p15053

4,000,000

8,000,000원  
빗살무늬발 백자점토 by 심재천

65 x 31 x 65 cm

no.p15058

8,000,000

6,000,000원  
철화문병 백자점토 by 심재천

36 x 64 x 36 cm

no.p15081

6,000,000

2,000,000원  
Transition by 하금숙

65 x 50 cm

no.p15119

2,000,000

0원  

66 x 52 cm

no.p29121

구매문의

0원  
투 페이스(달항아리) by 차경진

65 x 52 x 8 cm

no.p30304

구매문의