65.1x53cm(68↓) 373점작품
3,800,000원  
자작나무 숲 2 by 김숙

65.1W x 50H cm

no.p3603

3,800,000

1,000,000원  
낭만고양이2 by 하종욱

65.2W x 50H cm

no.p3741

1,000,000

1,500,000원  
비밀의 화원 by 서은혜

65.1W x 53H cm

no.p14687

1,500,000

1,200,000원  
휴(休) by 서은혜

65W x 50H cm

no.p3917

1,200,000

3,000,000원  
생명싸개속의 생명 by 이주영

65W x 50H cm

no.p4060

3,000,000

3,000,000원  
생명싸개속의 생명 by 이주영

65W x 50H cm

no.p4062

3,000,000

3,000,000원  
생명싸개속의 생명 by 이주영

65W x 50H cm

no.p4064

3,000,000

2,500,000원  
종이배 by 안기호

65W x 65H cm

no.p5095

2,500,000

2,500,000원  
청류 by 안기호

65W x 65H cm

no.p5071

2,500,000

5,000,000원  
향연-10 by 안기호

65W x 65H cm

no.p5082

5,000,000

3,000,000원  
Thistle-Memory by 이명화

45.5W x 65.1H cm

no.p10788

3,000,000

3,000,000원  
Thistle-생성 by 이명화

45.5W x 65.1H cm

no.p13684

3,000,000

2,500,000원  
Thistle-생성 by 이명화

65.1W x 53H cm

no.p13801

2,500,000

2,000,000원  

65.1W x 53H cm

no.p12272

2,000,000

2,000,000원  

53W x 65.1H cm

no.p7259

2,000,000

1,500,000원  

53W x 65.1H cm

no.p7265

1,500,000

1,500,000원  

53W x 65.1H cm

no.p7275

1,500,000

1,500,000원  
결-책걸이 by 고동희

53W x 65.1H cm

no.p12274

1,500,000

3,000,000원  
.능소화(나비의 사랑) by 황선화

63W x 46H cm

no.p7880

3,000,000

3,000,000원  
능소화(나비의 사랑) by 황선화

46W x 63H cm

no.p11513

3,000,000