53x45.5cm(55↓) 1,641점작품
1,500,000원  
보랏빛 by 박운섭

53 x 40.9 cm

no.p30673

1,500,000

1,500,000원  
Hug14 by 한귀원

45.5 x 53.3 cm

no.p31439

1,500,000

4,000,000원  
Harmony by 곽연

53 x 45.5 cm

no.p749

4,000,000

1,500,000원  
기다림 by 박운섭

53 x 40.9 cm

no.p30621

1,500,000

4,000,000원  
빛과 시간 by 임창열

53 x 41 cm

no.p15498

4,000,000

3,000,000원  
휴(休) by 김영선

45 x 53 cm

no.p31578

3,000,000

10,000,000원  
프로포즈 by 한나영

47 x 54 cm

no.p30701

10,000,000

3,000,000원  
내 마음의 풍경 by 박용

53 x 45 cm

no.p28867

3,000,000

1,500,000원  
순천만의 오후 by 한임수

43.5 x 53 cm

no.p663

1,500,000

10,000,000원  
공감 by 한나영

32 x 54 cm

no.p30703

10,000,000

2,300,000원  

41 x 53 cm

no.p30519

2,300,000

2,300,000원  

41 x 53 cm

no.p30531

2,300,000

4,000,000원  
빛과 시간 by 임창열

53 x 45.5 cm

no.p15499

4,000,000

3,000,000원  
개화 by 송필용

53 x 41 cm

no.p14500

3,000,000

1,500,000원  
그리운 시절I by 명채경

53 x 45.5 cm

no.p7904

1,500,000

4,000,000원  
그대가 by 신철

53 x 45.5 cm

no.p31620

4,000,000

4,000,000원  
Home coming-Rush hour by 곽연

53 x 45.5 cm

no.p30082

4,000,000

2,000,000원  
The Happy Day by 전혜옥

53 x 40.9 cm

no.p29298

2,000,000

3,000,000원  
projecting emotion by 구상희

45 x 53 cm

no.p29856

3,000,000

10,000,000원  
속삭임 by 한나영

47 x 54 x 20 cm

no.p30702

10,000,000