Artworks ~ $ 1,000 1,964점작품
1,000,000원  
파도Wa-53 by 최용건

35W x 23H cm

no.p3595

1,000,000

900,000원  
Feeling by 이선희

31.8W x 40.9H cm

no.p13786

900,000

800,000원  
息(いき) by 오보라

53W x 45.5H cm

no.p10456

800,000

1,000,000원  

53W x 40.9H cm

no.p11435

1,000,000

500,000원  
우두 by 이종우

25W x 25H cm

no.p14798

500,000

800,000원  

40W x 30H cm

no.p14898

800,000

800,000원  
안개 by 한해숙

40W x 40H cm

no.p14900

800,000

900,000원  
무제 by 나옥자

20W x 20H cm

no.p13696

900,000

1,000,000원  
지난 여름 by 조근호

33.3W x 24.2H cm

no.p12220

1,000,000

1,000,000원  
지난 여름 by 조근호

33.3W x 24.2H cm

no.p12221

1,000,000

400,000원  

27W x 39H cm

no.p14855

400,000

1,000,000원  
마음으로 한번 더-1 by 서경애

7W x 35H cm

no.p14872

1,000,000

700,000원  
A beautiful Day by 전혜옥

34.4W x 24.2H cm

no.p12254

700,000

1,000,000원  
A happy day 7 (four-leaf clover) by 전혜옥

33.4W x 24.2H cm

no.p26632

1,000,000

1,000,000원  
은하수 아래에서 by 하종욱

53W x 40.9H cm

no.p3758

1,000,000

1,000,000원  
비밀의 화원 by 서은혜

90W x 20H cm

no.p28145

1,000,000

450,000원  
미궁(거울 포함) by 임현숙

60W x 80H cm

no.p8966

450,000

1,000,000원  
초록거울 by 임현숙

80W x 80H cm

no.p1763

1,000,000

1,000,000원  
생명 그리고 탄생 20 by 석현숙

53W x 45.5H cm

no.p1797

1,000,000

1,000,000원  
생명 그리고 탄생 21 by 석현숙

45.5W x 45.5H cm

no.p1798

1,000,000