Artworks $ 1,000 ~ $ 5,000 5,322점작품
2,000,000원  
obsession by 김양희

53W x 46H cm

no.p5775

2,000,000

3,200,000원  
obsession, 2009 by 김양희

53W x 73H cm

no.p5402

3,200,000

1,500,000원  
obsession5 by 김양희

31W x 41H cm

no.p5755

1,500,000

2,400,000원  
Open Time by 강창열

38W x 45.5H cm

no.p8495

2,400,000

1,600,000원  
가난한 여자 by 문홍규

37.9W x 45.5H cm

no.p1936

1,600,000

4,000,000원  
기차타고 서울 여행 by 문홍규

72.7W x 53H cm

no.p12501

4,000,000

1,200,000원  
뒷산에 누워 by 문홍규

31.8W x 40.9H cm

no.p12507

1,200,000

1,600,000원  
무심한 시선 by 문홍규

37.9W x 45.5H cm

no.p12508

1,600,000

1,600,000원  
무제 by 문홍규

37.9W x 45.5H cm

no.p12512

1,600,000

1,600,000원  
분꽃 필때 by 문홍규

37.9W x 45.5H cm

no.p12515

1,600,000

1,600,000원  
붓꽃 피는 동네 by 문홍규

37.9W x 45.5H cm

no.p12516

1,600,000

4,000,000원  
앗 떠거워 by 문홍규

60.6W x 72.7H cm

no.p12520

4,000,000

1,600,000원  
연애 by 문홍규

37.9W x 45.5H cm

no.p12528

1,600,000

1,600,000원  
오늘의 소녀들 by 문홍규

37.9W x 45.5H cm

no.p12529

1,600,000

4,000,000원  
우연한 조우 by 문홍규

53W x 72.7H cm

no.p12531

4,000,000

2,000,000원  
해변 by 문홍규

40.9W x 53H cm

no.p12539

2,000,000

2,000,000원  
황토밭 by 문홍규

45.5W x 53H cm

no.p12540

2,000,000

2,400,000원  
Love-햇살정원 by 김종준

60.6W x 60.6H cm

no.p11941

2,400,000

2,000,000원  
LOVE-햇살정원 by 김종준

53W x 40.9H cm

no.p11947

2,000,000

2,000,000원  
LOVE-햇살정원 by 김종준

53W x 45.5H cm

no.p11950

2,000,000