Artworks $ 1,000 ~ $ 5,000 5,322점작품
2,300,000원  

41W x 53H cm

no.p30531

2,300,000

3,500,000원  

45.5W x 37.9H cm

no.p14888

3,500,000

2,000,000원  
당나귀와 문자 by 이희중

24.2W x 33.3H cm

no.p30177

2,000,000

4,000,000원  
비움과 채움(복을 담다) by 오관진

73W x 60.5H cm

no.p27868

4,000,000

4,000,000원  
보랏빛 그대 그리움 by 김애란

53W x 72.7H cm

no.p12349

4,000,000

1,000,000원  
몽환화 7-5 by 김희준

21W x 39H cm

no.p6723

1,000,000원 600,000

2,500,000원  
부끄럼_show shame by 김문태

47W x 64H cm

no.p30043

2,500,000

1,500,000원  
Convex Memory-Hommage to Gogh by 구상희

40.9W x 60.6H cm

no.p29828

1,500,000

5,000,000원  
그 집 by 허필석

90.9W x 72.7H cm

no.p28791

5,000,000

3,000,000원  
정물 by 임창열

40.9W x 31.8H cm

no.p15609

3,000,000

4,000,000원  
다정다감 by 이종우

73W x 50H cm

no.p14780

4,000,000

3,000,000원  
개화 by 송필용

53W x 41H cm

no.p14500

3,000,000

5,000,000원  
가을밤 by 이희중

53W x 41H cm

no.p30475

5,000,000

1,600,000원  

60.6W x 41H cm

no.p14068

1,600,000

4,000,000원  
cosmos-life104 by 이문표

73W x 60.5H cm

no.p3366

4,000,000원 2,800,000

4,000,000원  
매화 핀 들 이야기 by 박대용

72W x 61H cm

no.p27380

4,000,000

1,200,000원  
Beyond the spaceⅠ by 곽연

20W x 30H cm

no.p29010

1,200,000

2,500,000원  
Sealed smile by 김지희

45W x 53H cm

no.p6317

2,500,000

5,000,000원  
차벨라 바르가스 by 박숙희

90W x 117H cm

no.p29669

5,000,000

3,500,000원  
향연-13 by 안기호

65W x 65H cm

no.p5085

3,500,000